រឿងសម្ងាត់មួយក្នុងបេះដូង (Premium )

ខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ ដែលលាក់លៀមរឿងជាច្រើនក្នុងចិត្ត។ ចង់មានអ្នកណាម្នាក់អាចចែករំលែកចេញខ្លះ រំលែក​ដោយអស់ពីចិត្ត ដើម្បីបានស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់វេទមន្តនៃសេរីភាពខ្លះ នោះជារបៀបដែលខ្ញុំពិតប្រាថ្នាចង់បាន។

ដូច​ជា​អារម្មណ៍​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ពេល​ដែល​បាត់បង់គេ…..ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថា តើខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វី គេចាកចេញទៅហើយ ខ្ញុំព្យាយាមរក្សាស្រមោលគេនៅទីនេះ? តើខ្ញុំអាចរកទ្វារសេចក្តីរំងាប់ឃើញទេ? ខ្ញុំចាកចេញពីទុក្ខព្រួយនេះបានដោយរបៀបណាបើបេះដូងនេះនៅតែុំមានៈ?