រឿង៖ ចំណាប់ខ្មាំង(មិថុនា) (Premium Reader )

នៅយប់ដ៏អាក្រក់មួយដែលកុលម្ព័នចាស់ ម៉ូកាតេចូលឆ្មក់វាយលុកមហាភូមិគ្រឹះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ ទេពវិន ដោយសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមិនទុកសូម្បីអ្នកបម្រើម្នាក់  គឺជាការចាប់ផ្តើមដំណើររឿងបង្ហូរឈាមនៃមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។