រឿង៖ តម្រុយ#BSC6 (ស៊ើបអង្កេត)

ជនដៃដល់តែងតែបន្សល់សារជាលេខ មើលមិនយល់ #BSC6 នៅនឹងទីកើតហេតុ តើវាតំណាងឱ្យអ្វី?

អ្នកត្រូវចូលជាសមាជិកព្រីមៀមដើម្បីបានអានរឿងនេះ!

តម្លៃព្រីមៀម មួយថ្ងៃ៥០០រ មួយខែ១៥០០០រ មួយឆ្នាំ១០ម៉ឺនរៀន។

សូមទាក់ទង

https://t.me/mstwriterallseason