រឿង​ ឱ្យបេះដូងមក…រួចទៅណាក៏បាន (Premium+)

អំពីចិត្ត​សប្បុរស ទន់ភ្លន់ មនោសញ្ចេតនា ទាំងនេះ ​ជា​ពាក្យ​មិន​​ទាក់ទង​នឹងគេឡើយ។ គេជាបិសាចក្នុងស្រោមមនុស្សប្រុស។ គ្រប់គ្នាគេចពីគេ ខ្ញុំក៏អ៊ីចឹងដែរ​ តែគេបានរកឃើញខ្ញុំ….គេបានរកឃើញ អតីតកាល បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ចេញពីគេ តែបេះដូងខ្ញុំជាប់នៅទីនោះទៅហើយ..

ជីវិតមួយដែលក្រាលដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ ឈាម និងអំពើហឹង្សា ខ្ញុំមិនចង់បោះបង់គេឱ្យនៅឯកោទីនោះម្នាក់ឯងឡើយ!

ខែកុម្ភៈនេះ!

ត្រឹម១០០០០រៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការអាន​ពេញមួយខែ