រឿង មន្ទីរវិកលល្វាស្វាយ (មិថុនា) Premium Reader

នាងមិនបានឆ្កួត តែនាង​ត្រូវបានគេយកមកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សឆ្កួតព្រោះគេចង់ឱ្យនាងក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតពិតប្រាកដ……