សៀវភៅ ដំណើរជីវិត

ជីវិតយើង ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាចហៅថាជាដំណើរមួយ ដែលយើងត្រូវរៀនដើរ រៀនឆ្លងកាត់ ដើម្បីក្រេបជញ្ជក់យក​នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ លោតរំលងភាពស្អប់ បង្កើតនូវរឿងល្អ បន្សល់ទុកនូវកំណប់ ដូចជាចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍។ល។

មនុស្សគ្រប់រូប មានជីវិតមួយដែលមាន​អត្ថន័យផ្សេងគ្នា ដូច្នេះចំពោះដំណើររបស់ពួកគេក៏មិនអាចចម្លងគ្នាដែរ។

ជាប្រភេទសៀវភៅអប់រំចិត្ត ផ្តោតលើក្រុមយុវជនជាកម្លាំងផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយ។

ចុចអានថ្ងៃនេះតែម្តង