ព្រោះបេះដូងនេះ…..នៅមានអូន

មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ ស្អប់មនុស្សអាក្រក់ រឹតតែស្អប់បំផុត គឺមនុស្សណាដែលមកកុហកខ្ញុំ ។ ស្រីម្នាក់នេះចូលមកក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំ តែមកដើម្បីកុហកខ្ញុំ មួយលើកហើយមួយលើកទៀត …ទីបំផុតខ្ញុំសម្រេចចិត្តកាត់បេះដូងនេះចោល។ ខ្ញុំបានបណ្តេញនាងឲ្យចាកចេញ ប៉ុន្តែ សាជាថ្មី…..ខ្ញុំនៅតែជាភាគីដែលគ្រាំគ្រាចិត្ត។

ខែតុលានេះ!