​តម្រា MSTហ្វេនក្លឹប និង​ទសប៉ាកានៅពិព័រណសៀវភៅកម្ពុជាលើកទី៨