ជំនួបដំបូងនៅក្រុងសៀមរាបថ្ងៃទី៣០​ ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០២១

MSTសៀមរាប!

បំភ្លេចមិនបាន!

ស្រលាញ់ណាស់!

ស្វាគមន៍មកកាន់ MSTសៀមរាប !

ស្វាគមន៍មកកាន់ MSTហ្វេនក្លឹប!