រឿង មន្តពិដោរផ្កាស ព្រីមៀម

នាងឈ្មោះពិដោរ នាងពិការពីកំណើត តែនាងមានស្នេហាស្មោះ! ស្នេហាបានសម្លាប់នាង! ទឹកភ្នែកបានក្លាយជាបណ្តាសារ!