រឿង ដងផ្លូវភ្នំពេញ

នៅជិតបង្កើ់យសឹងប៉ះគ្នាបាន

បើឆ្ងាយសឹងឆ្លងដល់ជាតិថ្មី……

ពីអ្នកនិពន្ធ ម៉ីស​ន សុធារិ