រឿង ចិញ្ចឹមព្រលឹង (Premium)

ព្រឺ! រន្ធត់!

គ្មានអ្នកណា អាចហៅមនុស្សស្លាប់ឱ្យរស់ឡើងវិញបានទេ តែបុរសម្នាក់នេះនៅជំនៈធ្វើ!