រឿង សិស្សស្រីដែលទើបមកដល់ (Premium)

តាំងពីនាងមកដល់…..គ្រប់គ្នាយល់ថា សាលានេះលែងដូចពីមុនទៀតហើយ។ គ្រប់គ្នា​ដែលមានទំនាស់ជាមួយនាង មិនដែលមាន​លទ្ធផលល្អទេ។

ប៉ូលីស​ត្រូវបានគេដាក់ចូលមកដើម្បីស្វែងរកការពិតអំពីសិស្សស្រីដែលទើបមកដល់…..