រឿង យប់​ទី​សាមសិប​មួយ (ពេជ្រ បណ្ឌិត​១ភាគចប់)

យប់-៣១

​​