ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រកាសចែកសៀវភៅ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាលេខ២ បោះពុម្ព​ឆ្នាំ​២០១៩

ជាថ្មីម្តងទៀត ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រកាសចែកសៀវភៅ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាលេខ២ បោះពុម្ព​ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់សាធារណជន ដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈតំណលីងខាងក្រោមនេះ៖

ចុះឈ្មោះយកសៀវភៅ

យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងខាងលើ

Email របស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសារធារណៈទេ*