រឿង បុរសសម្លាកមុខ

ពួកគេ ជាអម្បូរស្រេកឈាម! គេត្រូវការទឹកអណ្តូងនោះ ទើបអាចបញ្ឈប់ការយាយីមនុស្ស​ ក្រៅពីនេះ គ្មានអាហារណាអាចទ្រងទ្រង់ពួកគេឡើយ។

វាជាសង្គ្រាម​ធំ ដណ្តើមទឹកអណ្តូងវេទនមន្ត រវាងអម្បូរមនុស្ស​ចចក និង រាជវង្សបិសាចជញ្ជក់ឈាម។

លោកអ្នកត្រូវតែជាសមាជិកព្រីមៀមទើបអានបាន!

—–

សមាជិកព្រីមៀម តម្លៃ៥០០រ សម្រាប់មួយថ្ងៃ! ​អានគ្រប់ភាគគ្រប់រឿង​!

យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងខាងលើ

Email របស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសារធារណៈទេ*