ប្រលោមលោកពីអ្នកនិពន្ធជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ឱកាសថ្មី សម្រាប់បញ្ចេញបានមកដល់ហើយ! ចំពោះបងប្អូនសិស្ស និស្សិត កវីនិពន្ធ អ្នកស្រឡាញ់ការអាននិងសរសេរទាំងអស់ ដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តក្រុងជំុវិញបឹងទន្លេសាប ឬមានចំណាប់អារម្មណ៍សាកល្បងបទនិពន្ធដោយឡែក ឬរួមគ្នាជាមួយអ្នកនិពន្ធមកពីតំបន់ខាងលើ សូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធី MST Writer រដូវកាលទី២ ក្រោមប្រធានបទ«អ្នកនិពន្ធជុំវិញបឹងទន្លេសាប»

ចុចទីនេះទទួលព័ត៌មាន​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍និងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម

ចុចទីនេះ​ដើម្បីអាន​រឿងMSTWriterរដូវកាលទីពីរ